Zhabin, V., Achasov, M., Barnyakov, A., Baykov, A., Beloborodov, K., Berdyugin, A., Bogdanchikov, A., Botov, A., Dimova, T., Druzhinin, V., Golubev, V., Kardapoltsev, L., Kharlamov, A., Korol, A., Kovrizhin, D., Kupich, A., Martin, K., Melnikova, N., Muchnoy, N., Obrazovsky, A., Pakhtusova, E., Pugachev, K., Savchenko, Y., Serednyakov, S., Shtol, D., Silagadze, Z., Surin, I., Tikhonov, Y., Usov, Y., & Zhulanov, V. (2022). Recent results on e +e − annihilation to hadrons in the SND experiment. Suplemento De La Revista Mexicana De Física, 3(3), 0308056 1–5. https://doi.org/10.31349/SuplRevMexFis.3.0308056