Akaishi, T., Sakaguchi, A., Toda, T., Tokuda, M., Asano, H., Itahashi, K., Iwasaki, M., Ma, Y., Murayama, R., Outa, H., Sakuma, F., Yamaga, T., Clozza, A., Curceanu, C., Del Grande, R., Guaraldo, C., Iliescu, M., Miliucci, M., Piscicchia, K., Scordo, A., Sirghi, D., Sirghi, F., Han, C., Yuan, X., Zhang, P., Zhang, Y., Hashimoto, T., Tanida, K., Ishimoto, S., Suzuki, S., Sato, M., Inoue, K., Noumi, H., Shirotori, K., Ohnishi, H., Okada, S., & Zhang, H. (2022). Status of J-PARC E73 experiment: first direct Hypertriton lifetime measurement with 3He(K--, π 0 ) 3Λ H reaction. Suplemento De La Revista Mexicana De Física, 3(3), 0308120 1–3. https://doi.org/10.31349/SuplRevMexFis.3.0308120