Kamiya, Yuki, Kenji Sasaki, Tokuro Fukui, Tetsuo Hyodo, Kenji Morita, Kazuyuki Ogata, Akira Ohnishi, and Tetsuo Hatsuda. 2022. “Femtoscopic Study on the ΛΛ-NΞ Interaction”. Suplemento De La Revista Mexicana De Física 3 (3):0308124 1-5. https://doi.org/10.31349/SuplRevMexFis.3.0308124.