1.
Zhabin V, Achasov M, Barnyakov A, Baykov A, Beloborodov K, Berdyugin A, Bogdanchikov A, Botov A, Dimova T, Druzhinin V, Golubev V, Kardapoltsev L, Kharlamov A, Korol A, Kovrizhin D, Kupich A, Martin K, Melnikova N, Muchnoy N, Obrazovsky A, Pakhtusova E, Pugachev K, Savchenko Y, Serednyakov S, Shtol D, Silagadze Z, Surin I, Tikhonov Y, Usov Y, Zhulanov V. Recent results on e +e − annihilation to hadrons in the SND experiment. Supl. Rev. Mex. Fis. [Internet]. 2022 Jun. 13 [cited 2023 Jan. 26];3(3):0308056 1-5. Available from: https://rmf.smf.mx/ojs/index.php/rmf-s/article/view/6144